POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

 

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych. W przypadku naszego serwisu tym podmiotem jest NESTRO PPHU Sp. z o.o. siedzibą w Starym Oleśnie (ul. Kolejowa 2, Stare Olesno, 46-300 Olesno), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000234981, NIP: 5761495897, REGON 160023400, BDO 000031903. Ze Spółką skontaktować można się listownie lub w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres rodo@nestro.pl  

 

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych? I czy przekazanie nam danych jest obowiązkowe?

 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Pełen tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć m.in. tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/404/224

 

Państwa dane osobowe zawsze będziemy przetwarzać w oparciu o co najmniej jedną z podstaw przetwarzania wskazanych w RODO.

 

Jeżeli zostanie przez nas zawarta umowa cywilnoprawna (lub podjęte zostaną działania zmierzające do zawarcia takiej umowy), to podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie właśnie fakt (zamiar) zawarcia tej umowy, nasz prawnie uzasadniony interes (wyrażający się np. w dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy), a także przepisy prawa w zakresie w jakim obligują nas one do przetwarzania Państwa danych osobowych (powyższe dotyczy w szczególności obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem umów).

 

W przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach realizowanych przez nas działań marketingowych oraz newslettera – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie udzielona nam zgoda na ich przetwarzanie lub prawnie uzasadniony interes administratora danych jeżeli mowa o marketingu bezpośrednim.

 

W przypadku, w którym Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – ich przekazanie nam jest dobrowolne, a odmowa ich przekazania nie będzie mieć dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. W sytuacji, w której zostanie przez nas zawarta umowa (lub umowa taka ma zostać zawarta)– przekazanie danych także pozostaje dobrowolne, ale odmowa przekazania danych skutkować może niemożnością zawarcia umowy.

 

Jeżeli jednak skierują do nas Państwo zapytanie korzystać z zakładki: kontakt – podstawą przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w konieczności udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie.

 

Dla samego korzystania z prowadzonej przez nas strony WWW ujawnienie danych osobowych nie jest konieczne.

 

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

Prosimy mieć na uwadze, iż za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zakres gromadzonych przez nas danych osobowych zależeć będzie od rodzaju prowadzonej współpracy. W każdym przypadku bowiem staramy się pobierać tylko te dane, które są nam niezbędne do wykonania określonej usługi, czy też umowy.

 

Jeżeli skierują do nas Państwo zapytanie korzystać z zakładki: kontakt – pozyskamy Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, a także dane osobowe zawarte w treści pytania.

 

Do utworzenia konta na serwisie potrzebny jest Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko. Na tym etapie to jedyne informacje, które od Państwa pozyskujemy.

 

Już na etapie rejestracji konta (lub też później) wyrazić mogą Państwo zgodę na kontakt z Państwem w celach marketingowych. Do realizowanych działań marketingowych również wykorzystujemy tylko Państwa adres e-mail.

 

W sytuacji, w której zdecydują się Państwo na zawarcie z nami umowy, potrzebować będziemy od Państwa dodatkowych informacji, gdyż tego wymagają od nas przepisy prawa, ale także bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. W takiej sytuacji będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres dostawy, informację, czy są Państwo pełnoletni, adres e-mail, numer telefonu;
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu;
 3. w przypadku osób prawnych przetwarzać będziemy wyłącznie dane osobowe osób, które uczestniczą w zawieranej umowie i zakres tych danych ograniczy się do imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu i informacji o reprezentowanym podmiocie.

 

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami.

 

Zasadniczo jednak przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

maksymalnie przez okres 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

 

W przypadku wyrażenia zgody na podjęcie przez nas działań marketingowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 

 1. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych - W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
 2. Prawo do żądania poprawiania danych - Zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych - Zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - Zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez nas marketingu bezpośredniego.
 5. Prawo do wycofania zgody – W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 1. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

 

W sytuacji, w której uznają Państwo, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację a postaramy się natychmiast usunąć stwierdzone uchybienie. Prosimy pamiętać, iż w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Kto ma dostęp do Państwa danych?

 

Cenimy Państwa prywatność. W związku z powyższym nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Działań takich nie będziemy również prowadzić w przyszłości. Jedyną sytuacją udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych jest ta, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany przepisami prawa (np. o przekazanie danych zawnioskuje policja).

 

Zwracamy jednak Państwa uwagę, iż możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi. Wiąże się to np. z przechowywaniem Państwa danych osobowych na zewnętrznych serwerach, czy świadczeniem na naszą rzecz usług doradztwa prawnego. Zastrzegamy, że powierzenie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim każdorazowo odbywać się będzie w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pliki Cookies

 

Informujemy też, że w czasie korzystania ze strony internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane Cookies. Pliki Cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
 • zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

 

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, mogą Pastwo wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

 1. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

 

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, czy sposobu kontaktu z nami.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, rekomendujemy zaprzestać korzystania ze strony internetowej.